شهدای شهر زازران

سردار رشید اسلام ، نبی اله علی عسگریان زازرانی          
سردار شهید نبی الله علی عسگریان