ساعت حرکت اتوبوس ها

ساعت حرکت اتوبوس از سه راهی زازران ،جوجیل ،قهدریجان به سمت دوراهی خمینی شهر و بالعکس

ساعت حرکت صبحها از سه راهی زازران به سمت دوراهی خمینی شهر

صبحعصر
۶/۳۰۱۶
۷/۳۰۱۷
۸/۳۰۱۸
۹/۳۰۱۹
۱۰/۳۰ 
۱۱/۳۰ 
۱۲/۳۰ 
۱۳/۳۰ 

 

ساعت حرکت از دوراهی خمینی شهر به سمت زازران

صبحعصر
۷۱۵/۳۰
۸۱۶/۳۰
۹۱۷/۳۰
۱۰۱۸/۳۰
۱۱۱۹/۳۰
۱۲۲۰/۳۰
۱۳