ساعت حرکت اتوبوس ها در شهر زازران

ساعت حرکت اتوبوس از سه راهی زازران ،جوجیل ،قهدریجان به سمت دوراهی خمینی شهر و بالعکس

ساعت حرکت صبحها از سه راهی زازران به سمت دوراهی خمینی شهر

صبح عصر
۶/۳۰ ۱۶
۷/۳۰ ۱۷
۸/۳۰ ۱۸
۹/۳۰ ۱۹
۱۰/۳۰  
۱۱/۳۰  
۱۲/۳۰  
۱۳/۳۰  

 

ساعت حرکت از دوراهی خمینی شهر به سمت زازران

صبح عصر
۷ ۱۵/۳۰
۸ ۱۶/۳۰
۹ ۱۷/۳۰
۱۰ ۱۸/۳۰
۱۱ ۱۹/۳۰
۱۲ ۲۰/۳۰
۱۳